B :: Inequalities

Time Limit: 10 Seconds    Memory Limit: 65536 KB

در این مساله می خواهیم بدانیم با داشتن تعدادی نا مساوی، چه نا مساوی های دیگری را می توانیم بدست آوریم

 

 

Input

خط اول ورودی شامل یک عدد N است که N همان تعداد تست‌ها را نشان می‌دهد.

برای هر تست:

اولین خط هر تست شامل بک عدد مانند M است که M تعداد روابط نامساوی را نشان می‌دهد.

Mخط بعدی در هر تست یک نامساوی را نشان می‌دهد که هر نامساوی به فرم زیر است:

متغیر دوم > متغیر اول        یا:

متغیر دوم < متغیر اول 
هر متغیر نیز به صورت یک حرف بزرگ لاتین نمایش داده می‌شودOutput

به ازای هر تست ابتدا چاپ کنید:"Case i"  که در این‌جا i نشان دهنده‌ی iامین تست است.شمارش را هم از یک شروع کنید.

سپس به ازای هر رابطه‌ی نامساوی استنتاج شده بک خط چاپ کنید که این رابطه در این خط قرار می‌گیرد.رابطه ها به ترتیب الفبایی باید چاپ شوند و می‌بایست در فرم زیر باشند:

متغیر دوم > متغیر اول

توجه کنید که تنها رابطه‌هایی را چاپ کنید که در ورودی نیامده‌اند.

در صورتی که هیچ رابطه‌ای پیدا نشد باید چاپ کنید:"NONE".

Sample Input

2
3
A<B
C>B
C<D
2
A<B
C<D

Sample Output

Case 1:
A<C
A<D
B<D
Case 2:
NONE
Submit